Regulamin serwisu

§ 1

Podstawowe informacje o Serwisie

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego GH Development.
Operatorem Serwisu jest GH Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000753041, REGON: 381569420, NIP: 5252766715.
Serwis jest dostępny pod adresem internetowym https://www.ghdevelopment.pl.
Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne i dobrowolne.

§ 2

Słowniczek pojęć

Na potrzeby niniejszego Regulaminu działania serwisu internetowego GH Development:

Dane Osobowe – oznaczają dane osobowe, w tym szczególne kategorie danych osobowych, stanowiące zestaw informacji o osobie fizycznej, który pozwala na jej zidentyfikowanie;
Operator – oznacza GH Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000753041, REGON: 381569420, NIP: 5252766715;
Regulamin – oznacza Regulamin działania serwisu internetowego GH Development, który określa prawa i obowiązki Operatora oraz prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu;
Serwis – oznacza serwisu działający pod adresem internetowym https://www.ghdevelopment.pl;
Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną odwiedzającą Serwis i korzystającą z jego zasobów, za pośrednictwem sieci Internet.

§ 3

Zasady działania Serwisu

W ramach Serwisu dla Użytkowników dostępne są następujące funkcjonalności:
możliwość uzyskania informacji na temat przedmiotu działalności oraz usług świadczonych przez Operatora;
możliwość przesłania do Operatora zapytania przy użyciu Formularza Kontaktowego.
Użytkownik jest świadom i akceptuje fakt, że treści opublikowane na stronach Serwisu mają wyłącznie cel informacyjny. Aby uzyskać więcej szczegółów na temat przedmiotu działalności oraz usług świadczonych przez Operatora należy skontaktować się z Operatorem przy użyciu Numeru Kontaktowego.
Treści zamieszczane w Serwisie nie mogą być uznawane za jakiekolwiek rekomendacje, nie można ich również traktować jako jakiejkolwiek formy doradztwa. Informacje zamieszczone w Serwisie internetowym Operatora nie stanowią oferty świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów przez Operatora.

§ 4

Świadczenie usług drogą elektroniczną

Operator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123).
Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Operator udostępnia Użytkownikom usługę polegającą na korzystaniu z udostępnionych w ramach Serwisu funkcjonalności.
Dla współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Operator, Użytkownik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
w przypadku korzystania z funkcjonalności, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu – komputer z internetową przeglądarką www z włączoną obsługą plików „cookies” oraz JavaScipt oraz połączenie z siecią Internet,
w przypadku korzystania z funkcjonalności, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszego Regulaminu – poprawnie skonfigurowane urządzenie mobilne, z włączoną obsługą plików „cookies”, JavaScript oraz z dostępem do transmisji danych i sieci komórkowej.
Operator zastrzega, że korzystanie z usług określonych w niniejszym Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Operator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Operator ma prawo powiadomić o nich Użytkowników poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na stronie internetowej.
Zgoda Użytkownika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonych w oparciu o niniejszy Regulamin dokonuje się na podstawie prośby Użytkownika o usunięcie jego danych. W terminie 14 dni od otrzymania wniosku Użytkownika, Operator usuwa Dane Osobowe Użytkownika z bazy danych Operatora, o ile takie dane zostały zapisane.
Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio § 6 niniejszego Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 5

Prawa własności intelektualnej

Operatorowi przysługują wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, do treści zamieszczonych w Serwisie.
Zawartość Serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana w innych celach niż na dozwolony użytek prywatny.
Użytkownik ma prawo przeglądać Serwis na swoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub drukować fragmenty tych stron wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu rozpowszechniania lub redystrybucji, chyba że Operator wyrazi na to pisemną zgodę.
Poszczególne dokumenty zamieszczone w Serwisie mogą podlegać dodatkowym warunkom określonym w tych dokumentach.
Wszelkie działania naruszające prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej Operatora są zabronione.
Nazwy produktów związanych z przedmiotem działalności oraz usługami świadczonymi przez Operatora są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi.
Wszystkie użyte w niniejszym Serwisie znaki towarowe lub nazwy firmowe podmiotów trzecich należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Dostępu Użytkownika do Serwisu Operatora nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w Serwisie internetowym bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora lub innego właściciela takich znaków.

§ 6

Reklamacje

Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Reklamacje mogą być zgłaszane listownie na adres: GH Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, z dopiskiem, że reklamacja dotyczy „Serwisu GH Development” lub na adres poczty elektronicznej info@ghdevelopment.pl.
Reklamacja powinna obejmować:
imię i nazwisko zgłaszającego reklamację;
adres zamieszkania zgłaszającego reklamację i adres poczty elektronicznej;
dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia;
wskazanie żądań zgłaszającego reklamację.
Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu reklamacji zgłaszanej listownie decyduje data stempla pocztowego na kopercie z listem reklamacyjnym, a w przypadku reklamacji zgłoszonej na adres poczty elektronicznej – data wysłania reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Operator nie rozpatrzy reklamacji, jeżeli zgłaszający nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 2 oraz nie zachował terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
Operator rozpatruje reklamacje w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Operatora.
Za przebieg postępowania reklamacyjnego odpowiada Operator.

§ 7

Postanowienia końcowe

Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w celu zapewnienia jego aktualności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana Regulaminu prywatności może wynikać również ze zmian technologii, sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzanych danych osobowych Użytkowników.
Zapytania dotyczące niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: info@ghdevelopment.pl.
Ostanie zmiany w Regulaminie zostały wprowadzone w dniu 02 stycznia 2022 r.